caoponrn免费公开视频

caoponrn免费公开视频

此虽不躁而口渴心烦,阳邪入里明矣。要知仲景分经辨脉,勿专据脉谈脉大者,两阳合明,内外皆阳之象也。

要知仲景分经辨脉,勿专据脉谈脉大者,两阳合明,内外皆阳之象也。然此指热伤气而言。

浮而虚大者,阳已无根;沉而虚细者,阴已其脉浮而汗出如流珠者,卫气衰也;脉绵绵如泻漆之绝者,亡其血也。宜大承气汤急下之,泻阳救阴也。

前条是亡阳脉证,此条是回阳脉证。便脓血,亦是热入血室所致,刺期门以泻之。

则寒湿在里,与瘀热在里不同,是非汗、下、清三法所可治矣。此条以火熏不得汗而圊血,是阳邪下陷入阴分,故在过经不解时。

若脉但浮而不弦大,则非阳明少阳脉。三阳,谓太阳、阳明、少阳合病也。

Leave a Reply